Usługi w zakresie technicznych rozwi±zań dla potrzeb Małych Elektrowni Wodnych.